Klauzula informacyjna dla kontrahentów

 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest J.B.Partners Anna Topa w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul.pokoju 48, 71-739 Szczecin, e-mailowo: biuro@jedziecatering.pl oraz telefonicznie: 509239705 Inspektorem Ochrony Danych J.B.Partners Anna Topa w Szczecinie jest Tomasz Brzoza, kontakt możliwy jest pod numerem tel. 509239705 lub adresem e-mail biuro@jedziecatering.pl.

  2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji umów. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

  3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

  4. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

  5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

  6. Podanie danych osobowych jest przez Państwa dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji umów.